Nationaal vice-kampioen 2012-2013

Nationaal vice-kampioen 2010-2011

Nationaal kampioen 2008-2009
Get Adobe Flash player

Disclaimer/Privacy verklaring/GDPR

https://1drv.ms/w/s!Alrwn08pv_y-jneKQyaB6XiqF71i

PRIVACY VERKLARING van vzw Festival Brass Band

(Versie 21-05-2018)

Festival Brass Band VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Festival Brass Band VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vzw Festival Brass Band zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vzw Festival Brass Band

Heksestraat 42G

2222 Itegem Festivalbb@hotmail.com

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deel-nemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers

1. Algemeen.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Festivalbrassband.be. Festivalbrassband.be is een informatiegerichte website over Festival Brass Band . Door het gebruik van deze website verbindt u zich ertoe om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

 

2. Contactgegevens.

De website wordt beheerd door Peter Van Dyck en Lantin Hans, onder de verantwoordelijkheid van Peter Van Dyck in naam van de vzw Festival Brass Band met maatschappelijke zetel te Heksestraat 42G, 2222 Heist op den Berg, België, e-mail: festivalbb@hotmail.com . Alle correspondentie in verband met deze website dient per post of per mail via deze contactgegevens te geschieden.

 

3. Gebruiksvoorwaarden van de website.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verbindt u zich om deze website en alle informatie die zich op de website bevindt niet wederrechtelijk te gebruiken en steeds te goeder trouw te handelen. U verbindt zich ertoe om bij het gebruik van deze website, bv. gastenboek, de rechten van Festival Brass Band noch de rechten van derden te schenden.

In het bijzonder verbindt u zich ertoe alle intellectuele eigendomsrechten van Festival Brass Band en van derden, zoals onder meer doch niet uitsluitend auteursrechten, merkenrechten en databankrecht te respecteren. Bij twijfel omtrent een bepaald gebruik verbindt u zich ertoe om de beheerder van de website hieromtrent te raadplegen.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle werken – of delen daarvan – waaronder (onder meer doch niet uitsluitend) muziekfragmenten, bladmuziek, notenbalken, teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, ontwerpen, software alsmede alle merken, logo’s, benamingen, handelsnamen en domeinnamen en ook alle data en databanken die in de website zijn opgenomen, behoren toe aan Festival Brass Band of aan derden en zijn rechtstreeks of onrechtstreeks beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Festival Brass Band legt er de nadruk op dat zij voor het gebruik van voormelde werken, indien de rechten erop aan derden toebehoren, de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden heeft bekomen. Deze toestemming is echter uitdrukkelijk voorbehouden voor gebruik op de website door Festival Brass Band en geldt niet ten aanzien van derden.

Het is uitdrukkelijk verboden om zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Festival Brass Band of van de rechthebbenden de op – of via – deze website aangeboden werken en informatie of ander intellectueel rechtelijk beschermd materiaal te reproduceren (anders dan noodzakelijk voor het gebruik van de website), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, over te nemen, over te dragen of rechten hierop te verlenen aan derden.

Deze site werd  opgebouwd en onderhouden conform de toelatingsvoorwaarden  overeengekomen met de Belgische auteursrechtenvereniging SABAM.

 

5. Linking.

Indien u vanuit een andere locatie een link naar deze website of naar een pagina op deze website plaatst, verbindt u zich ertoe om die link naar de start- of homepagina http://www.festivalbrassband.be te plaatsen. Het is niet toegestaan om de linken rechtstreeks naar bepaalde informatie binnen de website of rechtstreeks naar bepaalde pagina’s te plaatsen (deeplinking). Op deze manier worden onder meer de rechten van onze sponsors gerespecteerd.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Festival Brass Band heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s, noch over de eventuele wijziging daarvan. Het plaatsen van links door Festival Brass Band of het verwijzen naar andere websites impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud of kenmerken van deze websites of webpagina’s.

 

6. Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Behoudens de verwerking van niet-persoonsgebonden gegevens – zoals bijv. ip-nummers – die noodzakelijk zijn voor de werking van de website, verzamelt Festival Brass Band enkel persoonsgegevens die op vrijwillige basis door de bezoeker worden verstrekt. Er worden cookies geïnstalleerd bij de gebruiker met het oog op de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kan het gebruik van cookies verhinderen door een aanpassing in uw webbrowser.

Bij het invullen van het gastenboek of inschrijving op de mailinglist verleent u aan Festival Brass Band het recht om door u verstrekte berichten en gegevens in het voor publiek toegankelijke gastenboek plaatsen voor onbepaalde tijd. U heeft steeds het recht om uw berichten en gegevens uit het gastenboek te laten verwijderen binnen een redelijke termijn. Festival Brass Band heeft het recht om uw berichten of gegevens te verwijderen zonder enige opgave van reden.

Bij het inschrijven op de mailinglist verleent u Festival Brass Band het recht om gedurende onbepaalde tijd mailings of nieuwsbrieven naar het opgegeven adres te versturen, ook als die informatie van derden zou bevatten (bv. reclame van sponsors of aankondigingen van evenementen). De door u verstrekte berichten en gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven (opt-out) en beschikt in elke nieuwsbrief over deze mogelijkheid.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht om kosteloos inzage in uw persoonsgegevens te verkrijgen, alsmede om deze te wijzigen of te laten verwijderen. U kan uw aanvraag tot inzage wijziging of verwijdering richten aan Festival Brass Band via president@festivalbrassband.be of via bovenstaand postadres.

 

7. Aansprakelijkheid.

Festival Brass Band is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze via de site zouden worden verspreid of gedownload.

Festival Brass Band kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het wederrechtelijk gebruik door derden van op de website geplaatste werken, teksten, commentaren, persoonsgegevens of andere informatie. Festival Brass Band kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de in het gastenboek geplaatste teksten of berichten. Indien derden aanstoot nemen aan de inhoud van bepaalde berichten, dienen zij dit schriftelijk aan Festival Brass Band te melden waarna dit in onderling overleg besproken wordt.

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden verstrekt, dan worden de adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Festival Brass Band hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

 

8. Bevoegdheid en toepasselijke wetgeving.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zal getracht worden om de zaak eerst in der minne te regelen. In ieder geval zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Mechelen bevoegd.